Rockserwis.fm
Matecznik dźwięków niebanalnych
Przed chwilą
Za chwilę
Zaloguj się
O nas
Jak słuchać radia
Ramówka
Audycje
Ludzie
Co było grane
Podcasty
Gadżety
Wesprzyj nas
Wydarzenia
Koncerty
Recenzje
Relacje
Galerie

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") jest wprowadzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Regulamin określa:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 2 Definicje

Na potrzeby Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca - Wydawnictwo "Rock-Serwis" Piotr Kosiński, ul. płk. Francesco Nullo 28/LU3, 31-543 Kraków, NIP 676-000-66-03;

b) Usługobiorca - osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

c) Serwis - system strony www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.rockserwis.fm stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

d) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

e) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

f) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym systemy teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

§ 3 Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (dalej "Usługi"):

1. Dostęp do treści związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy.

2. Nieodpłatny dostęp do:

a) streamingu wydarzeń artystycznych i kulturalnych;

b) głosowania na listy rankingowe.

3. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:

a) poczty mailowej;

b) rozmowy telefonicznej.

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej obsługującej CSS Flexible Box Layout oraz CSS Grid Layout, na przykład:

 • Chrome 57+
 • Firefox 52+
 • Opera 44+
 • Safari 10.1+
 • Edge 16+

2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript. W celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności serwisu zalecane jest umożliwienie dopisywania ciasteczek (plików cookies). Zasady funkcjonowania ciasteczek są opisane szczegółowo w Polityce Prywatności serwisu internetowego radia Rockserwis.fm

§ 5 Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykami charakterystycznymi dla sieci Internet.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp temu Usługobiorcy do tych danych lub serwisu jako całości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych lub serwisu spowodowanego powzięciem przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Usługobiorcę.

Usługodawca może zakończyć dostęp do usługi w przypadku zakończenia przez Usługobiorcę uczestnictwa w zbiórce funduszy prowadzonych na Patronite.pl.

§ 6 Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu. Szczegółowe zasady są opisane w dokumentach Polityka Prywatności oraz RODO serwisu internetowego radia Rockserwis.fm .

3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych Usługodawcy przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do danych osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;

b) dostępu do zapytań oraz wniosków kierowanych do Usługodawcy;

c) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w §2 pkt. a) Regulaminu;

d) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.

5. Po zakończeniu korzystania z usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w par. 6, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, lub są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.

§7 Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt. a) Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@rockserwis.fm . Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.

3. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie ze strony internetowej www.rockserwis.fm jest możliwe wyłącznie w przypadku akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:

a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;

b) zmian parametrów technicznych serwisu;

c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu lub całkowitego wycofania serwisu o czym powinien poinformować Usługobiorcę poprzez zamieszczenie stosownych informacji w ramach stron serwisu.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6 Adres www.rockserwis.fm zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, materiały audio i materiały filmowe, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.

Używamy plików cookies w celu ułatwienia korzystania z naszej strony.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.